95 θέσεις στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Σχολιάστε

Στην πλήρωση 95 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Η προκήρυξη με αριθμό 1/1Μ/2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 2/7-7-2010 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 2 έως και 23 Αυγούστου και θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς. Σύμφωνα με την προκήρυξη, αναμένεται να προσληφθούν ένας ΠΕ Νοσηλευτικής, ένας ΠΕ ειδικότητας ΑΕΙ (Διοικητικού), έναςΠΕ Πληροφορικής, τριάντα ΤΕ Νοσηλευτικής, πέντε ΤΕ Μαιευτικής, ένας ΤΕΚοινωνικής Εργασίας, ένας ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, ένας ΤΕ Πληροφορικής,ένας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, δεκαεννέα ΔΕ Νοσηλευτικής,έντεκα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τρεις ΔΕ Γραμματέων, τέσσερις ΔΕ ΧειριστώνΙατρικών Συσκευών, ένας ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Εργοδηγών- Ηλεκτρολόγων,τέσσερις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας ΒοηθώνΘαλάμων- Τραπεζοκόμων και τέσσερις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικούειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι έλληνεςπολίτες και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπειτην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989, ενώ για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1992.

Η αίτηση απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και συγκεκριμέναστη διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Νέα Ευκαρπία, Τ.Κ. 564 03 Θεσσαλονίκη (αρμόδια υπάλληλος Αλίκη Μήτσου, τηλ. 2310-693.000-001-002).

Στην αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους, διαφορετικά τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση απορρίπτεται.

Advertisements

Η νέα διαδικασία επιλογής νοσηλευτικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας

Σχολιάστε

Μέσω κυλιόμενων πινάκων που θα συντάσσει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) θα προσλαμβάνεται εφεξής το μόνιμο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των φορέων και των νοσοκομείων του υπουργείου Υγείας. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, το οποίο πήρε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο και έως τα τέλη του μήνα αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Η εν λόγω ρύθμιση βρίσκει απόλυτα σύμφωνο το ΑΣΕΠ, καθώς αντίστοιχο προσχέδιο για τη διαδικασία πρόσληψης του μόνιμου νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία είχε αποστείλει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, σχεδόν στο σύνολό του το προσχέδιο του ΑΣΕΠ υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν με την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Υπουργείου Υγείας, με την οποία ορίζεται «η διαδικασία επιλογής μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού», τον Οκτώβριο κάθε έτους το ΑΣΕΠ θα εκδίδει Προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων ανά κατηγορία και κλάδο.
Η προκήρυξη θα αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και θα δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας της Αθήνας.
Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει:
– Τα γενικά και τα ειδικά προσόντα διορισμού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.
– Τα κριτήρια κατάταξης.
– Τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων.
– Τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.
– Τις περιπτώσεις εντοπιότητας και ό,τι προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 που αφορά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας.
Με την προκήρυξη θα ορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους. Αφού το ΑΣΕΠ λάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, στη συνέχεια θα τις επεξεργάζεται και θα καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού.
Στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης θα καταχωρίζονται ανά υποψήφιο απαραιτήτως η κατηγορία των προσόντων του (κύρια ή επικουρικά), καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια και οι ιδιότητες.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και των ειδικών προσόντων διορισμού, καθώς και των κριτηρίων και των ιδιοτήτων του υποψηφίου, καθορίζεται με το σχέδιο νόμου ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων. Ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης θα καταχωρίζεται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, ενώ όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία θα μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του προσωρινού Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης.
Με την προκήρυξη θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή, τον χρόνο και την εξέταση των ενστάσεων.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει και θα κυρώνει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης, ο οποίος θα καταχωρίζεται στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής και θα αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄).
Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης θα έχει ισχύ μέχρι τη δημοσίευση του νέου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οσοι ενταχθούν στον δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης θα περιλαμβάνονται αυτοδικαίως και στους επόμενους Ετήσιους Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης.
Σημειώνεται πως στις προκηρύξεις που θα εκδίδει το ΑΣΕΠ για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και νέοι υποψήφιοι. Στην περίπτωση μεταβολής των προσόντων ή και των ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.
Πηγή: Τα Νέα